024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Hướng dẫn dạy học môn tiếng việt tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018)
Phát hành bởi: Đại học Sư phạm
Loại sách: Tiểu học
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)       Năm xuất bản: 2019

Cuốn sách Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông mới được biên soạn với hai mục đích sau: Thứ nhất, giúp giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học có những hiểu biết chắc chắn về nội dung Chương trình môn Ngữ văn (tên gọi ở cấp tiểu học là Tiếng Việt) vừa được công bố, chuẩn bị tốt cho việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Thứ hai, giúp giáo viên tiểu học biết vận dụng định hướng của chương trình mới vào dạy học theo chương trình hiện hành một cách có hiệu quả. Để đạt được hai mục đích này, tài liệu được biên soạn theo cấu trúc nội dung sau:

– Phần thứ nhất giới thiệu một số hiểu biết chung về chương trình
giáo dục phổ thông mới.

– Phần thứ hai tập trung giới thiệu và phân tích chương trình môn
Ngữ văn (Tiếng Việt), gồm: Đặc điểm môn học, Quan điểm xây dựng chương trình, Mục tiêu chương trình, Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, Nội dung giáo dục, Phương pháp dạy học, Đánh giá kết quả. Ở mỗi phương diện, chúng tôi tập trung giới thiệu các vấn đề cơ bản gồm: căn cứ xác định nội dung; nội dung chính; những điểm kế thừa và đổi mới của môn học so với chương trình hiện hành cũng như việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế.

Riêng với phần phương pháp dạy học và đánh giá, tài liệu cố gắng thiết kế một số giáo án như là đề cương bài giảng và đề kiểm tra theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới để giáo viên tham khảo. Cần lưu ý, đây không phải là giáo án mẫu mà chỉ là những ví dụ minh hoạ về cách dạy học và cách đánh giá theo yêu cầu mới. Trọng tâm của yêu cầu về phương pháp là giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực, khắc phục cách dạy học “nhồi nhét” kiến thức bằng cách tổ chức các hoạt động học tập, thông qua đó giúp học sinh hình thành kiến thức, rèn luyện kĩ năng để phát triển năng lực. Hình thức và cách trình bày giáo án là linh hoạt, không bắt buộc phải theo mẫu có sẵn. Các đề kiểm tra ở đây cũng theo tinh thần vừa nêu, tập trung đánh giá năng lực; khắc phục cách đánh giá theo nội dung.

Chương trình môn Ngữ văn mới kế thừa khá nhiều chương trình hiện hành, từ nội dung giáo dục đến phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Việc đổi mới dạy học và đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực đã được các trường triển khai thực hiện mấy năm gần đây; vì thế, những nội dung này rất gần gũi với giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục; đồng thời, giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục cũng cần tránh nhận thức đổi mới là phải khác trước hoàn toàn.

 Nội dung cuốn sách được phân công biên soạn như sau:

Phần thứ nhất: GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết biên soạn.

Phần thứ hai: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống chủ biên và biên soạn các phần chung (từ mục I đến mục IV); PGS.TS. Đỗ Xuân Thảo và ThS. Phan Thị Hồ Điệp biên soạn phần nội dung, phương pháp và đánh giá (từ mục V đến mục VII).

MỤC LỤC

Trang

Lời giới thiệu. 5

Lời nói đầu. 6

Phần một: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
PHỔ THÔNG MỚI
8

I. BỐI CẢNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
PHỔ THÔNG MỚI
8

1.          Bối cảnh xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới 8

2.          Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới 10

2.1. Vai trò của Chương trình giáo dục phổ thông. 10

2.2. Căn cứ xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông. 10

2.3. Định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông. 11

2.4. Tính hệ thống của Chương trình giáo dục phổ thông. 11

2.5. Tính mở của Chương trình giáo dục phổ thông. 11

II. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 12

1.          Về mục tiêu giáo dục  12

1.1. Phẩm chất và chương trình giáo dục phát triển phẩm chất 12

1.2. Năng lực và chương trình giáo dục phát triển năng lực. 14

2.          Về kế hoạch và nội dung giáo dục  19

2.1. Kế hoạch và nội dung giáo dục ở cấp tiểu học. 19

2.2. Kế hoạch và nội dung giáo dục ở cấp trung học cơ sở. 20

2.3. Kế hoạch và nội dung giáo dục ở cấp trung học phổ thông. 20

3.          Về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục  21

3.1. Phương pháp giáo dục. 21

3.2. Đánh giá kết quả giáo dục. 22

Phần hai: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT
THEO CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN MỚI 23

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.. 23

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH.. 27

III. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH.. 36

1.          Căn cứ xác định mục tiêu chương trình  36

2.          Mục tiêu chung và mục tiêu môn Tiếng Việt 38

2.1. Mục tiêu chung của Chương trình môn Ngữ văn. 38

2.2. Mục tiêu cụ thể của Chương trình môn Tiếng Việt 38

3.          Điểm khác biệt về mục tiêu giữa Chương trình môn Tiếng Việt mới
so với Chương trình môn Tiếng Việt hiện hành
  40

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC.. 42

1.          Căn cứ xác định các yêu cầu cần đạt 42

2.          Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của
môn Tiếng Việt trong Chương trình môn Ngữ văn mới
44

2.1. Yêu cầu cần đạt về các phẩm chất chủ yếu. 44

2.2. Yêu cầu cần đạt về các năng lực chung. 46

3.          Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn học  48

3.1. Yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ ở tiểu học. 49

3.2. Yêu cầu cần đạt về năng lực văn học ở tiểu học. 50

4.          Những điểm khác biệt giữa yêu cầu cần đạt của Chương trình
môn Tiếng Việt mới so với yêu cầu kiến thức, kĩ năng của
Chương trình môn Tiếng Việt hiện hành
  51

4.1. Khác biệt về nội dung yêu cầu cần đạt 51

4.2. Khác biệt về cách trình bày. 53

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC.. 63

1.          Nội dung giáo dục và cách trình bày nội dung trong văn bản
Chương trình môn Ngữ văn mới
63

1.1. Yêu cầu cần đạt về các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. 63

1.2. Yêu cầu cần đạt về kiến thức. 65

1.3. Ngữ liệu. 67

2.          Căn cứ xác định nội dung giáo dục của chương trình  69

3.          Nội dung giáo dục cụ thể của Chương trình môn Tiếng Việt mới 72

3.1. Định hướng nội dung giáo dục của
Chương trình môn Tiếng Việt mới
72

3.2. So sánh các nội dung dạy học tiếng Việt của Chương trình
môn Tiếng Việt mới với Chương trình môn Tiếng Việt hiện hành
. 75

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC.. 83

1.          Căn cứ xác định phương pháp giáo dục của chương trình môn học  83

2.          Phương pháp giáo dục của Chương trình môn Tiếng Việt mới 91

2.1. Định hướng. 91

2.2. Vận dụng phương pháp tổ chức dạy học phù hợp với các bài học 
khác nhau
. 93

2.3. Giáo án minh hoạ. 109

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC.. 175

1.          Mục tiêu đánh giá  175

2.          Nội dung đánh giá  175

2.1. Đánh giá hoạt động đọc. 175

2.2. Đánh giá hoạt động viết 175

2.3. Đánh giá hoạt động nói và nghe. 176

2.4. Đánh giá phẩm chất và năng lực. 176

3.          Cách thức đánh giá  176

4.          Những điểm khác biệt về đánh giá của Chương trình môn
Tiếng Việt mới so với Chương trình môn Tiếng Việt hiện hành
  177

5.          Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm minh hoạ  185

5.1. Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm.. 185

5.2. Phân tích đề kiểm tra và hướng dẫn chấm minh hoạ. 198

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 201

Giá: 75,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Nguyễn Quốc Vương (dịch)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài - Đinh Thị Thanh Vân (Đồng Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 45,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Nam Phương - Ngô Vũ Thu Hằng - Nguyễn Hoài Anh
Loại sách: Tiểu học
Giá: 60,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Quốc Chung (Chủ Biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000